Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti DPF PRO, s.r.o.

pre vykonávanie činnosti čistenia DPF, FAP filtrov a katalyzátorov

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na vykonávanie činnosti čistenia DPF, FAP filtrov a katalyzátorov (ďalej len „Všeobecné podmienky“).
 2. DPF PRO, s.r.o. so sídlom Mierová 12, 821 05 Bratislava, IČO: 47 651 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 118192/B (ďalej len „DPF PRO“, alebo „dodávateľ“) vyhlasuje, že je plne spôsobilý na vykonávanie činnosti čistenia DPF, FAP filtrov a katalyzátorov a ich demontáž a montáž(ďalej aj ako „činnosť“, alebo spolu „činnosti“) a tieto činnosti bude vykonávať s odbornou starostlivosťou.
 3. Tieto Všeobecné podmienky sú verejne vystavené a dostupné v príjme opráv v prevádzke dodávateľa a vzťahujú sa na všetky objednávky podľa bodu 1 čl. I. Podpisom a odovzdaním preberacieho protokolu/záručného listu dodávateľovi, zákazník potvrdzuje, že sa s tými podmienkami oboznámil a akceptuje, že všetky činnosti budú vykonané v zmysle týchto podmienok.
 4.  Podpisom preberacieho protolu zákazník udeľuje dodávateľovi súhlas k vykonaniu skúšobných jázd s vozidlom resp. skúšok agregátov, ako aj súhlas s oprávnením dodávateľa zadávať v prípade nutnosti čiastkové práce k vykonaniu v špeciálnych dielňach u svojich subdodávateľov.

 

ČL. II. OBJEDNÁVKA

1. Zákazník vykoná objednávku na preberacom protokole predloženom oprávneným pracovníkom dodávateľa.

2. Svojim podpisom na preberacom protokole a jeho odovzdaním oprávnenému pracovníkovi dodávateľa zákazník objednávku potvrdzuje a berie na vedomie, že nie je oprávnený od nej odstúpiť bez súhlasu dodávateľa po dobu 7 (siedmych) dní. Po uplynutí tejto doby, ak nie je dodávateľom prijatá, objednávka zaniká.

 

ČI.III. Ceny a platobné podmienky

 1. Cenník:

vyčistenie DPF filtra osobný automobil 180,- EUR s DPH

vyčistenie FAP flitra osobný automobil 180,- EUR s DPH

vyčistenie katalyzátora osobný automobil 180,- EUR s DPH

vyčistenie FAP filtra spojeného s katalyzátorom (rozoberateľný)- 300EUR s DPH

vyčistenie DPF filtra nákladný automobil 600,-EUR s DPH

vyčistenie katalyzátora nákladný automobil 600,-EUR s DPH

normohodina 30,- EUR s DPH

diagnostika 30,- EUR s DPH

(diagnostika sa neúčtuje, pokiaľ bol filter demontovaný v DPF PRO)

nútená regenerácia ak nebol filter/katalyzátor demontovaný v DPF PRO55,- EUR s DPH

 1. V prípade, že nie je možné vyčistenie filtra/katalyzátora a to napriek tomu, že DPF PRO vykonal všetky príslušné úkony potrebné na vyčistenie, bude DPF PRO účtovať zákaznikovi 50,- EUR.

 2. Cena za montáž a demontáž filtra sa odvýja od typu automobila a od toho sa odvýjajúcej náročnosti úkonu.

 3. Pre všetky činnosti platia vždy ceny platné v deň podpisu preberacieho protokolu.

 4. Platby sú vykonávané poukázaním na účet dodávateľa. Platba sa považuje za uskutočnenú až po pripísaní príslušnej sumy na účet dodávateľa v jeho banke.

 5. Zákazník berie na vedomie a akceptuje, že je povinný uhradiť faktúru na účet dodávateľa uvedený na faktúre a v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Splatnosť faktúry je 7 dní od jej vystavenia.

 6. Prílohou faktúry je dodávateľom vystavený protokol o prebratí filtra/katalyzátora dodávateľom, ako aj protokol o stave filtra/katalyzátora obsahujúci hodnoty namerané pred vyčistením a po vyčistení.

 7. V prípade omeškania s akoukoľvek platbou má dodávateľ nárok účtovať zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň oneskorenia platby.

 8. Dodávateľ je oprávnený požiadať vyplatenie zálohy na cenu diela . Pokiaľ zákazník neuhradí stanovenú zálohu v lehote, je dodávateľ oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť.

ČI.IV. Podmienky dodávky

 1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať činnosť k dohodnutému termínu.
 2. Ak sa dodatočne vyskytne potreba zvýšenia rozsahu prác proti pôvodnej objednávke, dodávateľ môže predĺžiť termín dodávky primerane časovej náročnosti zvýšeného rozsahu prác.

 

ČI.V. Odovzdanie predmetu činnosti

 1. Odovzdanie predmetu sa vykonáva nasledovnými spôsobmi:

a) zákazník doručí filter/katalyzátor do prevádzky dodávateľa na vlastné náklady, alebo

b) dodávateľ dopraví filter/katalyzátor z adresy uvedenej zákazníkom, ak to dodávateľ uzná za vhodné.

 1. Ak v konkrétnom prípade nebude možné postupovať vyššie uvedenými dvoma spôsobmi, dodávateľ zabezpečí dovoz filtra/katalyzátora z adresy zadanej zákazníkom prostredníctvom kuriéra. V takomto prípade bude dodávateľ zákazníkovi refakturovať odplatu zaplatenú kuriérovi za dovoz a odvoz filtra/katalyzátora do/z prevádzky dodávateľa.

 2. Z filtra je zákazník povinný odstrániť/odmontovať všetky snímače. V prípade, že snímače odmontované nebudú, dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné poškodenie, či už pri procese čistenia, alebo pri preprave.

 3. Zákazník sa dostane do omeškania s prevzatím predmetu činnosti, ak do jedného týždňa po tom, ako mu bolo oznámené ukončenie diela a výška vzniknutých nákladov, neuhradí cenu a neprevezme si predmet činnosti.

 4. Ak sa zákazník dostane do omeškania , môže dodávateľ na náklady a na riziko zákazníka vo vlastných priestoroch zabezpečiť uskladnenie predmetu činnosti a účtovať k cene diela parkovné/skladné vo výške 3,-€ za každý deň omeškania.

 5. Zákazník si je vedomý prísneho zákazu vstupu do priestorov dielní dodávateľa a nutnosti tento zákaz v záujme svojej osobnej bezpečnosti dodržiavať. Dodávateľ umožní zákazníkovi na požiadanie ojedinele vstup do priestorov dielní a to v doprovode technika.

ČI. VI. Výhrada vlastníctva a zádržné právo

 1. Všetky dodané a namontované diely zostávajú až do úplného zaplatenia ceny vlastníctvom dodávateľa.

 2. Zákazník berie na vedomie a akceptuje, že dodávateľ má právo motorové vozidlo, resp. filter/katalyzátor, ktoré tvorí predmet zmluvy, zadržať jednostranným právnym úkonom za účelom zabezpečenia svojej peňažnej pohľadávky za vykonanú činnosť a právne skutočnosti s ňou spojené. Zákazník tiež akceptuje, že pri uplatnení zádržného práva mu budú účtované náklady s tým spojené za obdobie do úplného uhradenia pohľadávky dodávateľa, predstavujúce výšku parkovného/skladného za každý deň zadržania veci vo výške 3,-€.

 3. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť dlžníka o zadržaní predmetu činnosti a jeho dôvodoch. Predmet činnosti je povinný vydať až po úplnom uhradení splatných peňažných pohľadávok dodávateľa voči zákazníkovi.

 4. Prípadné zadržné právo tretej osoby zostáva týmto nedotknuté.

Čl. VII. Záruka, nároky zo záruky

 1. Dodávateľ poskytuje na ním vykonanú činnosť záruku v rozsahu 100 000km alebo 2 roky, podľa toho, ktorá situácia nastane skôr. To znamená, že počas 2 rokov alebo 100 000km najazdených motorovým vozidlom s vyčisteným filtrom, resp. s vyčisteným katalyzátorom sa filter/katalyzátor neupchá.

 2. Za vyčistenie DPF filtra, FAP filtra alebo katalyzátora sa považuje také vyčistenie, po ktorom dôjde k zníženiu tlaku vo filtry/katalyzátore o viac ako 50% a zvýšenie prietoku vzduchu o viac ako 33%. Tieto namerané hodnoty budú súčasťou preberacieho protokolu, ktorý bude priložený k vyčistenému filtru/prílohou faktúry.

 3. Garancia 100 000km alebo 2 roky platí len na originálne DPF, FAP filtre a katalyzátory priamo od výrobcu automobilu. Je to zdôvodnené inou konštrukciou repliky filtra/ katalyzátora, ktorého životnosť je nižšia ako u originálneho filtra.

 4. Garancia 100 000km alebo 2 roky neplatí pre automobily s prepísanými dátami v riadiacej jednotke. (chiptunning)

 5. V prípade vyčistenia filtra/ katalyzátora dodávateľom bez montáže a demontáže filtra/ katalyzátora u dodávateľa, zákazník musí vykonať po inštalácii filtra/ katalyzátora všetky činnosti, ktoré sú menovite uvedené na Preberacom protokole/záručnom liste na zadnej strane. Pokiaľ tieto činnosti vykonané nebudú, dodávateľ neposkytuje záruku na vyčistený filter/ katalyzátor.

 6. V prípade, ak dôjde k upchatiu filtra resp. katalyzátora počas záručnej doby a dodávateľ je v súlade s ustanoveniami  týchto Všeobecných zmluvných podmienok povinný túto vadu odstrániť, dodávateľ filter/katalyzátor bezplatne vyčistí bez zbytočného odkladu od doručenia písomnej reklamácie zákazníkom.

 7. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy zákazník prevzal, alebo mal prevziať vyčistený filter/katalyzátor od dodávateľa.

ČI. VIII. Uplatňovanie zodpovednosti za vady

 1. Zákazník je povinný vady oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich vzniku, najneskôr v záručnej lehote a presne ich špecifikovať. O oznámení vady a jej špecifikácii vydá dodávateľ zákazníkovi písomné potvrdenie.

 2. Čas od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až po vykonanie opravy alebo úpravy sa do záručnej doby nepočíta.

 3. Zákazník je povinný pri odstraňovaní vád poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť a predmet opravy na vlastné náklady a riziko dopraviť do priestorov prevádzky dodávateľa.

 4. Ak nie je zákazník schopný dopraviť vozidlo/filter/katalyzátor do prevádzky dodávateľa, musí o tom vopred upozorniť dodávateľa.

ČI. IX. Vylúčenie záruky

1. Nároky zo záruky nevznikajú najmä vtedy:

a.) ak je vada spôsobilá tým lebo v dôsledku toho, že nedostatkom postihnuté diely boli zmenené alebo opravené treťou osobou alebo zákazníkom.

b.) ak je vada spôsobená vadnosťou materiálu dodaného zákazníkom, alebo nevhodnosťou jeho pokynov, na ktoré ho dodávateľ upozornil.

c.) ak vada nie je spôsobená porušením povinností dodávateľa.

d.) ak zákazník o vadách vedel alebo v čase prevzatia diela musel vedieť a zákazník si nároky zo záruky neuplatnil.

e.) ak vady vznikli prirodzeným opotrebovaním.

2. Záruka sa nevzťahuje ani na prípady, keď upchatie bude spôsobené závadou na inom

motorovom komponente alebo na inej súčasti výfukového systému vozidla, než na filtri

resp. katalyzátore. Jedná sa najmä o poruchy nasledovných komponentov:

  1. snímač hmotnostného prietoku

  2. vstrekovacie čerpadlo

  3. vstrekovacie trysky

  4. egr ventilu

  5. nevýmena motorového oleja po vyčistení DPF/FAP filtra

  6. netesnosť a porucha turba

  7. snímač diferenčného tlaku.

  8. snímač teploty

3. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť, za prípadné poškodenie motora pri vykonávaní úkonov spojených s čistením filtra. (nútená regenerácia)

ČI. X. Zodpovednosť za škodu

1. Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli na zverenom predmete opravy alebo údržby, ak škody dodávateľ spôsobil.

2. Dodávateľ je povinný všetky zistené škody na predmete opravy alebo údržby, ktorý sa u neho nachádza, bezodkladne po ich zistení oznámiť a špecifikovať zákazníkovi.

3. Zákazník je povinný všetky zistené škody na predmete opravy alebo údržby bezodkladne po ich zistení oznámiť a špecifikovať dodávateľovi.

4. Ak dodávateľ uzná svoju zodpovednosť za škodu, dodávateľ vydá zákazníkovi potvrdenie o vzniknutej škode.

5. Zákonná zodpovednosť dodávateľa za inú škodu spôsobenú zákazníkovi alebo tretím osobám zostáva nedotknutá.

ČI. XI. Reklamačný poriadok

I. Základné ustanovenia:

1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatňovania nárokov zákazníka vyplývajúcich zo zodpovednosti dodávateľa za vady poskytnutej služby a vybavenie reklamácie.

2. Zákazník má právo na reklamáciu v prípade, ak mu boli poskytnuté služby nižšieho rozsahu alebo nižšej kvality ako je to vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé.

II. Uplatnenie reklamácie:

1. V prípade, že zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je oprávnený uplatniť si prípadnú reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, v prijímacej kancelárii dodávateľa. V prípade ústneho reklamačného podania v mieste poskytovanej služby, ak nie je reklamácia v plnom rozsahu vybavená ihneď, je povinná poverená osoba dodávateľa spísať so zákazníkom Reklamačný protokol, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie.

2. Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť záručný list/preberací protokol. Poverený pracovník spíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu, v ktorom sa uvedú objektívne okolnosti reklamácie.

3. Uplatnenie reklamácie na mieste umožní odstránenie vady okamžite, pretože s odstupom času sa sťažuje dôkaznosť a objektívnosť posúdenia a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie.

4. Zákazník je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť predmet a dôvod reklamácie a tieto preukázateľne skutkovo podložiť.

5. Pokiaľ zákazník preukáže poverenému pracovníkovi vybavujúcemu reklamácie podklady týkajúce sa reklamácie, tieto skutočnosti sa v Reklamačnom formulári uvedú.

6. Reklamačný formulár, prípadne potvrdenie o prijatí reklamácie podpíše poverený pracovník. Zákazník dostane potvrdenie o prijatí reklamácie, pričom svojim podpisom potvrdí prevzatie a súhlas s obsahom reklamácie.

7. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, reklamácia bude vybavená do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

III. Dôvody odmietnutia reklamácie

1. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak mu právo na reklamáciu zaniká.

2. Za vadu nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotným zákazníkom.

3. Reklamácia bude odmietnutá aj v prípade vyššej moci, pričom za vyššiu moc sa považuje napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie, hrozba bombového útoku alebo teroristického útoku, občianska vojna.

IV. Spolupráca zákazníka pri vybavovaní reklamácie

1. Zákazník je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie, najmä podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový stav, špecifikovať svoje požiadavky čo do dôvodu a výšky, a pod..

2. Pokiaľ si to vyžaduje povaha reklamácie, musí zákazník umožniť pracovníkovi vybavujúcemu reklamáciu alebo inému poverenému zástupcovi, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

V. Spôsob vybavenia reklamácie

1. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako odôvodnená, spočíva vybavenie reklamácie v bezplatnom odstránení vady, alebo v poskytnutí náhradnej služby, alebo po dohode prípadným poskytnutím primeranej zľavy z ceny.

2. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako neodôvodnená, je zákazník písomne informovaný o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

ČI. XII. Záverečné ustanovenia

1. Miestom plnenia je sídlo dodávateľa, pokiaľ v týchto podmienkach nie je uvedené inak.

V Bratislave : 1.12.2017

CategoryNezaradené

© 2015 DeeDESIGN | MADE WITH LOVE! Všeobecné podmienky

logo-footer

BUĎME STÁLE V KONTAKTE: